:: FunServer ::در حال دریافت اطلاعات از پایگاه داده